Verhuurvoorwaarden

Huurovereenkomst Alma Beauty Remove laser

Tussen de ondergetekenden:

Mevrouw Rotsaert Daisy, wonende te St Andries, Brugge, Varenslaan 10, ingeschreven KBO onder nr 0824004013 ( tel 0472/405393).
Genoemd als ‘de verhuurder’

En

Naam:…………………………………………………………………………………………….
Adres:…………………………………………………………………………………………….
Tel:………………………………………………………………………………………………..
KBO nr:……………………………………………………………………………………………

Genoemd als ‘de huurder’

Werd overeengekomen:

Artikel 1: Voorwerp
De verhuurder geeft aan de huurder, die ermee instemt, in huur volgend roerend goed:
Alma Beauty Remove Laser

Artikel 2: Duur van de overeenkomst
Deze huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van …1 laserdag………..,
Een aanvang nemende op ………………………………………., om van rechtswege een einde te nemen op ……………………………………

Artikel 3: Prijs
De huurprijs wordt bepaald op ……………….;euro, excl. Btw, inclusief 1 transportkost., vooraf betaalbaar in handen van de verhuurder ( of door overschrijving binnen de 30 dagen na factuurdatum op de bankrekening met nummer BE 56 750 6396692 88 , van de verhuurder).

Artikel 4: Waarborg
De huurder verbindt zich ertoe om bij de aanvang van de huur tot zekerheid van zijn verplichtingen de som van …………..euro te betalen in handen van de verhuurder.

Artikel 5: Levering van het verhuurde goed
De verhuurder verbindt zich ertoe hoger beschreven goed in goede staat van onderhoud te leveren aan huurder op ……………………………….te St-Andries.

Artikel 6: Staat van het gehuurde goed
De huurder erkent dat het verhuurde roerend goed zich in perfecte staat bevindt. De huurder verklaart dat hij het goed zonder zichtbare gebreken en /of beschadigingen heeft ontvangen en in goed staat van onderhoud is.

Artikel 7: Informatieverplichtingen
De verhuurder stelt de huurder een handleiding van het verhuurde goed ter beschikking. De huurder erkent dat de verhuurder hem/haar heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde goed.

Artikel 8: Vrijwaring
De verhuurder zal niet instaan voor schade of enig ander gevolg van gebreken aan het goed.

Artikel 9: Gebruik van het roerend goed
De huurder zal het goed als een goede huisvader, volgens de handleiding en de regels van de kunst gebruiken.
De huurder verbindt zich ertoe een verzekering te nemen tot dekking van ev. verlies of beschadiging van het goed.

Artikel 10: Teruggave van het goed
De huurder is gehouden tot teruggave van het goed op het einde van de huurtermijn. Het goed moet worden teruggegeven in de staat waarin het zich bevond bij de levering door de verhuurder.
Indien de huurder verzuimt het goed tijdig terug in te leveren, kan de verhuurder aanspraak maken op een vergoeding van 250 euro per dag vertraging.

Artikel 11:
Het is de huurder verboden om zijn rechten als huurder over te dragen of onder te verhuren.

Artikel 12:
De huurovereenkomst is van rechtswege ontboden in geval van tenietgaan of verlies van het goed.
De huurovereenkomst is van rechtswege ontboden wanneer één van de partijen zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt.
In geval de overeenkomst wordt ontbonden door de fout van de huurder, is deze een wederverhuringsvergoeding verschuldigd van 500 euro.
De wederverhuringsvergoeding is niet ter dekking van eventuele huurschade.

Artikel 13:
Alle geschillen waartoe dit contract aanleiding kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Brugge.

Aldus opgemaakt in 2 exemplaren, waarvan iedere partij verklaart er één ontvangen te hebben te St-Andries, Brugge

Op (datum)……………………

De verhuurder De huurder